Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MaeMae

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities 1
 • Artikel 2 – Wie zijn wij? 1
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2
 • Artikel 4 – Het aanbod 2
 • Artikel 5 – De overeenkomst 2
 • Artikel 6 – Prijzen en betalingen 3
 • Artikel 7 – Herroepingsrecht 3
 • Artikel 8 – Inroepen Herroepingsrecht 4
 • Artikel 9 – Uitzonderingen herroepingsrecht 5
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie 5
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering 6
 • Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten 6
 • Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 7
 • Artikel 14 – Persoonsgegevens 7
 • Artikel 15 – Aansprakelijkheid 7
 • Artikel 16 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen 7
 • Bijlage I – Modelformulier ontbinding/herroeping 8

 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

 1. Ondernemer: MaeMae;
 2. Klant: een ieder waarmee MaeMae een Overeenkomst aangaat, inclusief Consumenten.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten die tussen MaeMae en de Klant, die al dan niet wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: het middel wat wordt gebruikt om een Overeenkomst te sluiten, zonder dat MaeMae en Klant gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn om de Overeenkomst te sluiten;
 9. Website: de website(s) van Ondernemer, waaronder www. maemae.nl.

 

Artikel 2 – MaeMae

Naam: MaeMae

Adres: Rijnauwen 20, 4208BT, Gorinchem

Bezoekadres: n.v.t.

E-mailadres: info@maemae.com

KvK-nummer:

BTW-nummer:

www.maemae.com

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes

en rechtsbetrekkingen van MaeMae en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, levering en/of dienst van MaeMae die worden gedaan c.q. tot stand komen via de Website of andere Techniek voor communicatie op afstand. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en de Overeenkomst.
 2. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van

de Consument zijn en dienen zodanig te worden vastgelegd dat de Consument deze op een toegankelijke en duurzame drager kan opslaan.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of dit onder voorwaarden gebeurt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de Klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als de MaeMae gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een duidelijke weergave van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten die redelijkerwijs herkenbaar zijn in het aanbod binden MaeMae niet.
 3. Elke aanbod bevat voldoende informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Klant aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden in ieder geval door het bestelproces op de Website te doorlopen.
 2. Wanneer het aanbod door de Klant langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt MaeMae zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MaeMae is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. MaeMae mag – binnen wettelijke kaders – achterhalen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MaeMae op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of diensten.
 5. De Klant dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan MaeMae te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De Klant staat er voor in dat de door of namens haar aan MaeMae verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.
 7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan MaeMae ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan MaeMae, wordt de uitvoeringstermijn voor een door MaeMae te bepalen periode opgeschort (minimaal gelijk aan de vertraging) en heeft MaeMae het recht eventuele schade als het gevolg daarvan op de Klant te verhalen.

 

Artikel 6 – Prijzen en betalingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan MaeMae producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MaeMae geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. MaeMae heeft het recht een prijsverhoging door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De Consument heeft bij een dergelijke prijsverhoging de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 6. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct of zo snel mogelijk aan MaeMae te melden.
 8. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door MaeMae is gewezen op de te late betaling en MaeMae de Klant een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MaeMae gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht 

Voor fysieke producten

 1. Dit artikel is van toepassing wanneer er sprake is van een Overeenkomst tussen MaeMae en Consument. Indien er voor een Klant, niet zijnde een Consument, een aparte procedure voor terugsturen is gesteld, dan is dit vermeld bij het product.
 2. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van bepaalde producten (zie uitzonderingen) tijdens de Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van reden ontbinden. MaeMae mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven.
 3. De in lid 1 genoemd Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. Als de Consument of een derde in een bestelling meerdere producten heeft besteld: vangt de Dag aan na ontvangst van het laatste product.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: vangt de Dag aan waarop de Consument of derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, of
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag vangt aan waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

 1. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MaeMae mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven.
 2. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd is de Consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. MaeMae kan de Consument de kosten van de eventuele waardevermindering van het product welke is ontstaan door verdere gebruik dan toegestaan in lid 1 omschreven in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.

 

Artikel 8 – Inroepen Herroepingsrecht en kosten

 1. Dit artikel is van toepassing wanneer er sprake is van een Overeenkomst tussen MaeMae en Consument. Indien er voor een Klant, niet zijnde een Consument, een aparte procedure voor terugsturen is gesteld, dan is dit vermeld bij het product.
 2. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd van 14 Dagen door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere duidelijke wijze aan MaeMae.
 3. De Consument dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naam MaeMae of te overhandigen aan (een gemachtigde van) MaeMae, en in ieder geval binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, tenzij de MaeMae zelf heeft aangeboden om de producten op te halen. De Consument heeft zich aan de terugzendtermijn in ieder geval gehouden als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is geëindigd.
 4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door MaeMae verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument MaeMae een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door MaeMae al is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.
 8. Indien de Consument op elektronische wijze via de Website van MaeMae een verklaring tot ontbinding uitbrengt, stuurt MaeMae na ontvangst van deze melding zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
 9. Indien de Consument de volledige bestelling retourneert vergoedt MaeMae alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten en administratiekosten, zo snel mogelijk maar ten minste binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij MaeMae aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk welk tijdstip eerder valt.
 10. Als de Consument een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijgt de Consument alleen de kosten van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele administratiekosten.
 11. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten aan MaeMae  komen voor rekening van de Consument.
 12. MaeMae gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel welke de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 13. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MaeMae de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 – Uitzonderingen Herroepingsrecht

 1. Het Herroepingsrecht is niet van toepassing op producten en diensten die hiervan wettelijk zijn uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval (maar niet uitsluitend):
 2. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet samengesteld zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 • de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.
 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 • de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra MaeMae de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door MaeMae worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode voor uitvoering is overeengekomen;
 4. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop MaeMae geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 5. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
 • de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra MaeMae de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop MaeMae geen invloed heeft.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De producten die door MaeMae aan Consumenten worden geleverd voldoen aan de Overeenkomst. Dit is een wettelijke waarborg (ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd).
 2. Een door MaeMae, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst MaeMae kan doen gelden indien deze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van MaeMae, zijn toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval MaeMae is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 4. Indien er naast de wettelijke garantie fabrieksgarantie bestaat van de fabrikant of leverancier, vindt de Klant dit terug in de documentatie bij het product.
 5. MaeMae kan niet garanderen dat de weergave van de producten zoals afgebeeld op de Website in alle gevallen exact overeenkomt met de geleverde producten.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan MaeMae heeft

opgegeven.

 1. MaeMae zal de Overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal MaeMae het bedrag dat de Klant betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij MaeMae tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan MaeMae bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten 

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde zaken, diensten, aanbiedingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc., blijven berusten MaeMae of bij de derde van wie MaeMae het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze aan de Klant ter beschikking te stellen. MaeMae verleent hierbij aan de Klant uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
 2. De Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan MaeMae materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Klant worden gebruikt door of namens MaeMae, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
 3. De Klant mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 4. Behalve voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Klant ter beschikking gestelde toepassingen niet verveelvoudigen, samenstellen of daarop reverse-engineering toepassen. Daarnaast is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen.
 5. Indien MaeMae door een derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, publicaties of andere openbaringen van of verbonden aan de Klant dan is Klant gehouden MaeMae in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Klant verplicht tot het volledig vergoeden van de hieruit ontstane schade aan MaeMae.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud 

Zolang Klant nog geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij achterafbetaling), blijven alle geleverde en te leveren producten en diensten eigendom van MaeMae.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens 

MaeMae verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid 

 1. MaeMae is jegens Klant, niet zijnde Consument, nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Klant als bij derden.
 2. Indien MaeMae wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 4. MaeMae is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 5. Aansprakelijkheid van MaeMae tegen Klant bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen wanneer Klant MaeMae direct en deugdelijk ingebreke stelt, hiervoor moet MaeMae een redelijke termijn worden gegeven om te herstellen. Deze ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, waardoor MaeMae de gelegenheid wordt geboden het te herstellen.
 6. Het ontstaan van enig recht op schadevergoeding ontstaat op voorwaarde dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 Dagen, na het ontstaan hiervan schriftelijk MaeMae meldt.
 7. Wanneer er sprake is van overmacht dan is MaeMae niet verplicht om over te gaan tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 8. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MaeMae of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten en geschillen met MaeMae is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 2. De Klant kan eventuele klachten indienen bij Webshop door een e-mail te sturen naar info@MaeMae.com
 3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MaeMae.
 4. Bij MaeMae ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een duidelijk langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MaeMae binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. In het geval van een geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst zal de rechtbank in de vestigingsplaats van MaeMae bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen. De Consument heeft de optie om binnen een maand nadat MaeMae zich op de bevoegdheid van de betreffende rechtbank beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 6. Het is daarnaast voor Consumenten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.